Иновативни училища

Изх. № РУО 1-34990/17.12.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-34903/16.12.2019 г. в съответствие с чл. 71, ал. 1 от Наредба № 9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в срок до 31.01.2020 г. може да подавате училищни проекти за кандидатстване за иновативно училище за учебната 2020/2021 година.

Формулярът се попълва в електронната платформа на иновативните училища https://ischools.bg и ще бъде отворен на 03.01.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД