Инструкция за видеонаблюдение към училищата, в които ще се провежда НВО

Изх. № РУО1-20383/01.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-19923/30.05.2022 г. от „Посещаемо и безопасно училище“, в изпълнение на чл. 54а от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците и на заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2021/2022 година, приложено Ви изпращам Инструкция за работа с портала за видеонаблюдение и Инструкция за поставяне на обозначителни идентификатори в помещенията (изпитните зали) под видеоконтрол за провеждане на  НВО, които може да намерите в меню „За връзка с нас“ на портала https://safeschool.mon.bg – „Безопасно училище – НВО 2022“.

 

Приложение:

  1. Инструкция за видеонаблюдение към училищата, в които ще се провежда НВО.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД