Инструкция за видеонаблюдение към училищата, в които ще се провежда ДЗИ

Изх. №РУО1-25319/14.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. №РУО1-25255/11.08.2023 г. от Екипа на „Посещаемо и Безопасно Училище“ с Инструкция към училищата, в които ще се провеждат държавни зрелостни изпити за работа с портала за видеонаблюдение.

Приложение: Инструкция към училищата, в които ще се провеждат държавни зрелостни изпити, за работа с портала за видеонаблюдение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА                    

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД