Инструкция за изпълнение на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – версия 3

Изх. № РУО1-4801/08.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-4618/08.02.2021 г. и настъпили изменения и допълнения в Стандартна таблица на разходите за единица продукт по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение актуализирана и утвърдена със заповед № РД 09-329/ 05.02.2021 г. на министъра на образованието и науката Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ и образците към нея.

Същите ще бъдат качени и в информационната система по проекта на адрес: www.teachers.mon.bg

Приложения:

  1. Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – версия 3.
  2. Приложения към инструкцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД