Интеграция между НЕИСПУО и ЕИСИП

Изх. № РУО1-22831/15.06.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-22795/15.06.2022 г. Ви информирам, че вече е извършена интеграция между НЕИСПУО и ЕИСИП на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. В  НЕИСПУО е осигурен достъп в продукционната среда до резултатите от ДЗИ и НВО. Това дава възможност за регистриране на документи в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.

Констатираните от НЕИСПУО затруднения и проблеми, свързани с външните софтуери за дипломи, са отстранени.

Експертите от консорциума – разработчик на НЕИСПУО, поемат сигналите в  хелпдеска на системата още на първо ниво.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД