Информационен ден по обявена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Изх. № РУО1-3085/18.01.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, вх. № РУО1-2316/17.01.2022 г., приложено Ви изпращам програма и формуляр за регистрация за участие в информационен ден по обявена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Допустимите кандидати по цитираната процедура са училища с гимназиален етап и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, а допустими партньори са училища с гимназиален етап, висши училища и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.

Информационният ден ще се проведе през платформата Zoom на 03.02.2022 г., четвъртък от 10:00 часа, като е необходима регистрация /където е възможно на кирилица/, до 02 февруари 2022 г. включително на следния линк: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckce-tpj0vGdanCKinkoQLLp4dPCmmFl0I

Допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg, в информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096

Лице за контакти: Мая Лашова, държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИАПО, e-mail: [email protected]

Приложения:

  1. Указания за участие и провеждане на онлайн информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ чрез платформа Zoom.
  2. Програма на информационния ден.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД