Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ)

Изх. № РУО1-27318/02.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на зам.- министъра на образованието и науката, относно несъответствие в общинските бази и в базата на национално ниво на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“, интегрирани в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) Ви информирам, че е предложено:

  1. При регистриране на деца и ученици на несъществуващи адреси, както и при липса на актуална адресна регистрация, следва да се уведомят кметовете. В съответствие с чл. 4 и чл. 22, ал.1 от Закона за гражданската регистрация общините поддържат и своевременно актуализират регионалния регистър на населението в електронен вид. Това ще улесни в голяма степен работата на екипите за обхват.
  2. В случаите, когато детето / ученикът се връщат от чужбина и се записва в българската образователна система, статусът му да остане непроменен до актуализирането на данните в Единната система за гражданската регистрация и административно обслужване (ЕСГРАОН) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) и съответно в ИСРМ.

Дейностите по обхващане и включване на децата и учениците в образователната  система изискват обединяване на усилията на всички заинтересовани страни, ангажираност с проблемите за реализирането на ефективни мерки за компетентност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД