Информационна система за реализация на механизма (ИСРМ)

Изх. № РУО1-22345/31.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на Вашите задължения по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в срок до 04.09.2020 г. следва да предприемете незабавни мерки за проследяване и коректно отразяване на информация за продължаване на образованието, на всеки един ученик след завършен 7. клас в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

Уведомявам Ви, че ще бъде ангажирана дисциплинарна отговорност на директорите, които не са изпълнили служебните си задължения.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 /Съгласно заповед № РД10-1347/20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/