Информационна база данни „заместващи учители“ във връзка с „Covid-19“

Изх. № РУО1-25406/21.09.2020 г.

ЧРЕЗ ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДО ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-294/11.09.2020 г., с вх. № РУО1-23846/11.09.2020 г. Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката създава информационна база „заместващи учители“, за регистриране на желаещи педагогически специалисти, други специалисти и студенти в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19, която е достъпна на адрес: https://forms.gle/PmW3D3ohCvUhyeGw6

 

В информационната база могат да се регистрират:

  • специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и „учител по…“ (учебен предмет);
  • студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по…“;
  • студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Моля да запознаете педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с информацията.