ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ ЗА КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Изх. № РУО1-10392/12.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-157/12.05.2020 г., вх. № РУО 1-10324/12.05.2020 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Раздел Х от Наредба №15 /22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Министерство на образованието и науката изгражда електронна система за създаване на информационна база данни за анализи и прогнози, които да послужат за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти.

Електронната система поддържа самостоятелни модули, чрез които да бъдат обработвани данни, осигуряващи информация, свързана с обявяване на свободни работни места за учители и други педагогически специалисти, както и заявяване на желание за работа в системата на училищното образование от специалисти с висше образование, които притежават професионална квалификация „учител“, съгласно изискванията на Наредба № 15/22.07.2019 г. За достъп до системата е необходима първоначална регистрация или актуализиране на вече съществуващи профили. Оперативна информация за техническото изпълнение и съответните линкове за достъп ще получите до 15.05.2020 г. на електронните пощи на поверените Ви институции.

В срок до 20.05.2020 г. в електронната система следва да бъдат въведени актуални данни за поверената Ви образователната институция и за педагогическите специалисти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД