ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ С РАБОТОДАТЕЛИ В ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

Изх. № РУО1-17779/09.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-17644/09.07.2020г., Ви уведомявам, че са приети решения на Консултативния съвет по професионално образование и обучение (КС ПОО) към министъра на образованието и науката за създаване на механизъм за осигуряване на качеството на дуалното обучение и насърчаване на работодателите да се регистрират в информационната база данни, поддържана от Министерството на икономиката.
С оглед на гореизложеното професионалните паралелки, които осъществяват дуално обучение, следва да уведомят предприятията, с които имат партньорски споразумения, да се регистрират в Информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).
Напомням Ви, че условията и редът за създаване и поддържане на информационната база данни са определени в Наредба № РД-04-4/08.11.2019 г. на министъра на икономиката в изпълнение на разпоредбите на чл. 17а4.. от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Обръщам внимание, че е целесъобразно в споразуменията за партньорство между училището и работодателите да е включена и клауза за вписване на предприятието партньор в информационната база данни на работодателите, поддържана от Министерството на икономиката, с оглед изпълнение на изискванията на 17а3..от ЗПОО за включване на съответния работодател в дуалната система на обучение.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
/Съгласно заповед № РД 02-1631/06.07.2020 г.
на началника на РУО – София-град/