Информационна база данни с работодатели в дуалната система на обучение

Изх. № РУО1-17779/09.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-234/ 09.07.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката с рег. № РУО 1-17644/09.07.2020г., Ви уведомявам, че са приети решения на Консултативния съвет по професионално образование и обучение (КС ПОО) към министъра на образованието и науката за създаване на механизъм за осигуряване на качеството на дуалното обучение и насърчаване на работодателите да се регистрират в информационната база данни, поддържана от Министерството на икономиката.

С оглед на гореизложеното професионалните гимназии, които осъществяват дуално обучение, следва да уведомят предприятията, с които имат партньорски споразумения, да се регистрират в Информационна база данни за работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Напомням Ви, че условията и редът за създаване и поддържане на информационната база данни са определени в Наредба № РД-04-4/08.11.2019 г. на министъра на икономиката в изпълнение на разпоредбите на чл. 17а4. от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Обръщам внимание, че е целесъобразно в споразуменията за партньорство между училището и работодателите да е включена и клауза за вписване на предприятието партньор в информационната база данни на работодателите, поддържана от Министерството на икономиката, с оглед изпълнение на изискванията на 17а3.от ЗПОО за включване на съответния работодател в дуалната система на обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-1631/06.07.2020 г.

на началника на РУО – София-град/