Информационна кампания „Училище без агресия”

Изх. № РУО1-36586/09.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерството на образованието и науката  инициира информационна кампания „Училище без агресия”, в която през 2022 г. са събрани 196 истории, модели и добри практики от ученици, психолози и директори  на училищата. От тях са подбрани и филмирани три истории, базирани на истински преживявания на ученици, родители и учители.

На 01.06.2023 г. МОН направи представяне на тези филми, като с писмо с № 9105-283/03.11.2023 г., вх. № РУО1-35911/03.11.2023 г., предоставя линковете за филмите, които са публикувани в youtube канала на МОН. Целта е те да бъдат използвани от педагогическите специалисти като инструмент в работата за превенция на насилието в училище и за създаване на сигурна училищна среда.

Като продължение на кампанията „Училище без агресия” през учебната 2023/2024 година ще продължи инициативата за набиране на истински преживявания на ученици, родители и учители, но този път с фокус върху превенцията на наркотичните вещества в контекста на рисковото поведение, които да бъдат филмирани и след това разпространени в училищата като инструмент за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Инициативата ще е със следния регламент:

  1. Добри училищни практики за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. В съдържанието на добрите практики следва да бъдат подробно описани подходите, средствата, партньорите и начините, по които се включват учениците, техните родители и учители, както и ефективността на добрата практика.
  2. Описание на конкретен разрешен случай, свързан с наркотичните вещества в контекста на рисковото поведение, който е представлявал непосредствен риск за ученика, учител, институцията. Необходимо е да разкажете за използвания подход и път за разрешаване на проблема, как сте използвали опита си за разрешаването на проблема и сте планирали превантивната си дейност, какви са посланията, които сте насочили към учениците, как сте се справили, къде сте срещнали най-големи затруднения.
  3. Рефлексивни истории, които са „разказани”, споделени от ученици в повереното Ви училище. Рефлексивната история е подход, който е превантивен сам по себе си, тъй като с поставянето на задачата да се отговори на тези въпроси се дава възможност на учениците да подобрят уменията си относно идентифициране на проблемни ситуации, поглеждане на ситуацията през гледната точка на другия – отчитане на намерения, цели, мотиви, затруднения, чувства. Мисленето за процеса, както и разрешаването на проблема, повишават ефективността в разрешаването на конфликтни ситуации. Историите са анонимни, като е необходимо да се посочи само възрастта или класа на ученика, без паралелката.

Инструкцията, която следва да предшества задачата за написване на историите е:

Ученикът разказва на лист хартия история на тема „По-силни от дрогата”. Нека това бъде история, която да представи конкретна ситуация на сблъсък с наркотични вещества, на която ученикът е бил свидетел или в която е бил участник, каква подкрепа е потърсил и е получили, от кого. Необходимо е ученикът да завърши с лично послание към връстниците си.

Важно е в историите да се опише какво точно се е случило, като се следват примерните въпроси: От каква позиция е видяна ситуацията от различните участници (пострадалият, наблюдателите на случката, приятели, учители, други)? Как са се чувствали основните участници в ситуацията? Какви са били намеренията на основните участници в ситуацията ? Защо се е стигнало до тази ситуация ? Как се е стигнало до тази ситуация, каква е причината според ученика? Кой какво е постигнал, след като е постъпил по начина, по който е постъпил ? Кой е помогнал? Какви са уроците от тази история? Кое е знанието, което бихте дали на хората, употребяващи наркотични вещества или станали свидетели на такава ситуация какво трябва да чуят, прочетат, видят? Може ли по-лесно да решаваме проблемите си, без да търсим помощта на наркотични вещества или други такива като райски газ и т.н.? Как можем да общуваме позитивно?

Моля в срок до 31.12.2023 г. директорите на училищата да изпратят до три свои добри практики с разрешени случаи на сблъсък с наркотични вещества  или най-добра история, разказана от ученици  на електронна поща: [email protected]

Най-добрите истории ще бъдат използвани от МОН по подходящ начин в информационната кампания „Училище без агресия”, при спазване на принципа за защита на личните данни.

 

Приложение:

  1. Филмирани истории, изготвени в рамките на кампанията „Училище без агресия“:

„Диалог“  https://youtu.be/3uHndDbXt4Y

„Катя и Тедо“  https://youtu.be/QsEGSaMY3QI

„Белият цар“  https://youtu.be/dnPkVSc0voc

 

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА

 РУО – СОФИЯ-ГРАД