Информация във връзка с организирането и провеждането на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта му по теория на професията

Изх. № РУО1-11519/18.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И

УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ В XII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-99/17.03.2022 г.,  вх. № РУО1-11276/17.03.2022 г., Ви уведомявам, че за организиране и провеждане на 20.05.2022 г. на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, в частта му по теория на професията, в срок до 17.00 ч. на 23.03.2022 г.  следва да попълните онлайн (в споделеното пространство с профила на училището код_по_админ@edu.mon.bg и парола) следната информация:

– „Ученици със СОП, които ще се явяват на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта му по теория на професията  на 20.05.2022 г., вид на допълнителна подкрепа и форма на изпита  /само за посочените училищата/:

ДИППК СОП по училища-брой.xlsx

 – „Справка за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, в частта му по теория на професията, чрез писмен тест на 20.05.2022 г.“:

                        Tablica 1 – pismen test.xlsx

– „Заявка за участие в обучение-методическа подкрепа на тема „Създаване на тестови въпроси и изисквания за създаване на базата данни с тестови въпроси“, предназначено за директорите на училищата, в които ще се провежда писмен тест и за педагогическите специалисти, които разработват базата данни с тестови въпроси във връзка с провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, в частта му по теория на професията, чрез писмен тест на 20.05.2022 г.“:

Tablica 2 – заявка.xlsx

Таблиците не се свалят на компютъра, а се попълват онлайн. Всяко училище добавя нов ред в таблиците, за да си въведе данните.

 

Приложение: Указания при проблем с влизането в таблиците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД