Информация във връзка с поддържане на база данни за дуално обучение за учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-6020/06.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град и поддържане на база данни за професионалните гимназии на територията на област София-град, осъществяващи през учебната 2022/2023 г. дуално обучение по специалности от професии и брой ученици в тях, в срок до 17.03.2023 г.  следва да попълните информация за паралелките с дуална форма на обучение в поверената Ви образователна институция, на следния линк: https://forms.gle/TLxdbWAse2T3Tquq8

Информацията се попълва в отделен формуляр за всяка дуална паралелка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД