Информация във връзка с подържане на база данни за дуално обучение за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-11640/21.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град и поддържане на база данни за професионалните гимназии на територията на област София-град, осъществяващи дуално обучение през учебната 2021/2022 г., по специалности от професии и брой ученици в тях, в срок до 25.03.2022 г.  следва да попълните информация за паралелките с дуална форма на обучение в поверената Ви образователна институция, на следния линк: https://forms.gle/cbCo8dp8GTi9XCV26

За всяка дуална паралелка информацията се попълва в отделен формуляр.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-851/17.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град/