Информация за брой групи по религия

Изх. № РУО1- 29085/ 11.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27695/ 26.09.2019 г., моля в срок до 17:00 ч. на 16.10.2019 г. да попълните исканата информация в следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/14srS5ZNtNIcYTwtfkN54Q-Y5NgX7FAYRsyIy9SZmFM0/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1664/ 09.10.2019 г. на

министъра на образованието и науката/