Информация за брой деца в ПГ и броя на учениците от I до XII клас в дневна форма на първия учебен ден за учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО1-23645/10.09.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-286/03.09.2020г., вх. № РУО1-22670/03.09.2020 г., относно предоставяне на информация за брой деца в ПГ и броя на учениците от I до XII клас в дневна форма на първия учебен ден за учебната 2020/2021 година, моля в срок до 14.09.2020 г., 14:00 ч. да попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd91zqqgo2Xg5y0TdjyWWEzOi7F259uSdAQ2nRH4xH4_r8pPA/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД