Информация за брой на децата в подготвителни групи за учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1- 27718/09.09.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо от  Министерство на образованието и науката с №9105-278/24.08.2021г. и вх. № РУО1 – 27010/24.08.2021г. , Моля в срок до 14:00 часа на 14 септември 2021 г. да попълните исканата информация за брой на децата в подготвителни групи за учебната 2021/2022 година на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYdUDoKc65e-3v75d_G1Ci9GgNsfMuNFBUONHQcg11NK196g/viewform?usp=pp_url

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД