Информация за броя на педагогическите специалисти, със заболявания, удостоверени от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК или становище на ЛК

Изх. № РУ01- 22303/31.08.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-282/28.08.2020 г. с вх. № РУ01-22241/28.08.2020 г. Ви уведомявам, че следва в срок до 12:00 часа на 11.09.2020 г. да подадете информация за броя на педагогическите специалисти със заболявания, удостоверени от ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК или становище на ЛК, като попълните следния формуляр:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X4Dd46KljUiVxt88H79rr0vXhxT1wylGnzxSKzNZSd9UOFc3QUVVRVk2UjVERkdSNkxZV1dMUEQ4Wi4u

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1347/20.08.2020 г.

на  министъра на образованието и науката)