Информация за дейността на институциите в модул „Институции“ от НЕИСПУО

Изх. № РУО1-25026/17.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че съгласно чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование информацията за дейността на всяка образователна институция се отразява като списък-образец в модул „Институции“ от НЕИСПУО, както следва:

  1. Списък-Образец № 1 /за училищата/ – подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване от директора до 25 септември.
  2. Списък-образец № 2 /за детските градини/ – подаване на данните към НЕИСПУО до 20 септември и утвърждаване от директора до 25 септември.
  3. Списък-образец № 3 /ЦПЛР, включително ЦСОП, НДД, РЦПППО/ – подаване на данните към НЕИСПУО до 5 октомври и утвърждаване до 10 октомври.

Разчитам на Вашето отговорно отношение и професионализъм за спазване на горепосочените срокове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД