Информация за запълване на незаетите места след четвърти етап на класиране

Изх.№ РУО1 – 24446/02.08.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 08.08.2023 г. да попълните информация за определения със заповед на директора график за попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране тук:

 

График за запълване на свободните места след 4 етап на класиране (google.com)

 

 

Обръщам внимание на следното:

ВСИЧКИ училища с държавен план-прием в VIII клас трябва да попълнят линка;

– обявените в графика дейности следва да са в периода не по-рано от 17.08.2023 г. и не по-късно от 08.09.2023 г.

– тази информация следва да е налична и на сайта на училището.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД