Информация за изпълнение на индивидуалните учебни планове

Изх. № РУО1-31004/05.11.2020 г.

ДО 
ДИРЕКТОРИТЕ НА
НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД,
В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ ПО ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 3 ал. 2, т. 37 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления по образованието, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование до пето число на всеки следващ месец следва да представяте информация за изминалия месец за изпълнение на индивидуалните учебни планове на учениците от повереното Ви училище, които се обучават по тях. За целта е необходимо да попълвате съгласно приложението информация за всеки ученик. Попълнената информация се подписва от директора, полага се печат на училището, след което се сканира и са изпраща в РУО – София-град.

За месеците септември и октомври 2020 г. информацията следва да се изпрати в срок до 14.11.2020 г. в два отделни сканирани файла за всеки месец, както следва:

За училищата от районите Банкя, Възраждане, Искър, Лозенец, Нови Искър, Слатина – на електронен адрес [email protected]

За училищата от районите Витоша, Илинден, Красна поляна, Младост, Студентски, Триадица – на електронен адрес [email protected]

За училищата от районите Връбница, Надежда, Оборище, Панчарево, Подуяне, Сердика – на електронен адрес [email protected]

За училищата от районите Изгрев, Красно село, Кремиковци, Люлин, Овча купел, Средец – на електронен адрес [email protected]

За професионалните гимназии – на електронен адрес [email protected]

 

Приложение:          

  1. Информация относно изпълнение на индивидуалните учебни планове.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД