Информация за индивидуални учебни планове за учебната 2022/2023 година

Изх. №РУО1-36751/04.10.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ

И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на чл. 95, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 37 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления по образованието, моля в срок до 17:00 ч. на 10.10.2022 г. да представите доклад (по образец) с информация за учениците, които през учебната 2022/2023 г. се обучават на индивидуални учебни планове в повереното Ви училище.

 

Приложение:          

  1. Образец на доклад за обучение на ученици на индивидуални учебни планове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД