Информация за индивидуални учебни планове за учебната 2023/2024 година

Изх. №РУО1-31836/03.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ

И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на чл. 3 ал. 2, т. 37 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления по образованието, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, моля в срок до 17:00 ч. на 06.10.2023 г., да представите доклад (по образец), с информация за учениците, които се обучават на индивидуални учебни планове в повереното Ви училище за учебната 2023/ 2024 година.

 

Приложение:  Доклад за утвърдени от директора индивидуални учебни планове за учебната 2023/ 2024 година

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД