Информация за индивидуални учебни планове за учебната 2019/2020 година

Изх. № РУО1-29107/ 11.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ

И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 3 ал. 2, т. 37 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления по образованието, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, моля в срок до 17:00 ч. на 17.10.2019 г., да внесете в деловодството на РУО – София-град (стая 401) доклад (по образец), с информация за учениците, които се обучават на индивидуални учебни планове в повереното Ви училище за учебната 2019/ 2020 година.

Приложение: Доклад за утвърдени от директора индивидуални учебни планове за учебната 2019/ 2020 година

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НАРУО – СОФИЯ-ГРАД

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1664/ 09.10.2019 г. на

министъра на образованието и науката/