Информация за мерките за БДП по план за действие 2021 г. на МОН

Изх. № РУО1-41694/16.12.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-422/07.12.2021 г., вх. №РУО 1-40476/08.12.2021 г., Ви уведомявам, че в срок до 21.12.2021 г. следва да представите информация за мерките за БДП по План за действие 2021 г. на МОН на следните линкове:

За детските градини:  https://forms.gle/ULqftbe1Kb4NLrtk8

За училищата: https://forms.gle/D3ZWy22MwFZTENjD7

За ЦПЛР: https://forms.gle/PNtHgjyXxCb6zbd86

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД