Информация за мерките за БДП по план за действие 2022 г. на МОН

Изх. №РУО1-44565/22.12.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН С №9105-416/20.12.2022 г., вх. №РУО1-44288/20.12.2022 г., Ви уведомявам, че в срок до 05.01.2023 г. следва да представите информация за мерките за БДП по Плана за действие 2022 г. на МОН на следните линкове:

За детските градини:  https://forms.gle/YaMjna9kPqmwUQVp7

За училищата: https://forms.gle/WxnvPpKFwuCVEh918

За ЦПЛР: https://forms.gle/64no9V7vPKTN6KsD6

Напомням, че е необходимо директорът на всяка институция в системата на предучилищното и училищното образование да утвърди Годишен план-програма по БДП за 2023 година, която се публикува на сайта на институцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД