Информация за мерките за БДП по план за действие 2023 г. на МОН

Изх. №РУО1-41049/21.12.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-332/13.12.2023 г., вх. №РУО1-40169/13.12.2023 г., Ви уведомявам, че в срок до 05.01.2024 г. следва да представите информация за мерките за БДП по Плана за действие 2023 г. на МОН, на следните линкове:

За детските градини: https://forms.gle/4wa6bNyDU2W6DVMY8

За училищата: https://forms.gle/wikML6kdixJmAnSA8

За ЦПЛР: https://forms.gle/t7Dm1arhQaB9TDCG7

Напомням, че е необходимо директорът на всяка институция в системата на предучилищното и училищното образование да утвърди Годишен план-програма по БДП за 2024 година, която се публикува на сайта на институцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД