Информация за ползването на базата на училищата (без спортните) от спортните клубове в условията на извънредната епидемична обстановка

Изх. № РУО1- 30082/28.10.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-362/26.10.2020 г. с вх. № РУО1-29843/27.10.2020 г. Ви уведомявам, че следва в срок до 12:00 часа на 29.10.2020 г. да подадете информация за ползването на базата на училищата (без спортните) от спортните клубове в условията на извънредната епидемична обстановка, като попълните следния формуляр:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=X4Dd46KljUiVxt88H79rr0vXhxT1wylGnzxSKzNZSd9UQU9EWFlBMk5aREVTNjJQOERPRE5NWktRVi4u

Информацията се подава само за тези спортни клубове, които са лицензирани сдружения с нестопанска цел или капиталови търговски дружества, организиращи практикуването и развитието на физическата активност и спорта чрез индивидуални и групови спортни дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД