Информация за предоставени възможности за използване на създадени профили за ученици и учители в домейна на МОН edu.mon.bg

Изх. № РУО1-6931/18.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-107/18.03.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката, вх. №РУО1-6930/18.03.2020 г., по повод информацията за предоставени възможности за използване на създадени профили за ученици и учители в домейна на МОН edu.mon.bg, обръщам специално внимание, че организацията на процеса на обучение от разстояние в настоящия момент се решава единствено и само на училищно ниво. Тази възможност може да се използва спешно само от училища, които нямат друга алтернатива. Всички, които вече са внедрили по собствена инициатива в процеса на обучение платформи, съдържание и услуги за виртуално и дистанционно обучение на учениците си, могат да продължат да ги използват, като създадат условия за използването им от всички учители и ученици. За тях организирането на процеса по индивидуално предоставяне на потребителските имена и пароли на учителите, учениците над 14 годишна възраст и на родителите на ученици под 14 годишна възраст или със СОП в този момент не е необходимо.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД