Информация за ученици в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2021 г.

Изх.№ РУО1-24478/21.07.21г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 27.07.2021 г. да попълните информация за учениците в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2021 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4bWtxVWFmBO6Lr0MHrydYw7-F6GsHkbJlwmi5VpXQFn8gmA/viewform?usp=pp_url

Обръщам внимание, че с оглед пълния обхват на учениците в задължителна училищна възраст следва да проследите информацията за записаните и незаписани ученици и да направите нужното да ги мотивирате да  продължат образованието си.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД