Информация за ученици в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2022 г.

Изх.№ РУО1-29059/27.07.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 17:00 ч. на 29.07.2022 г. да попълните информация за учениците в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2022 г. на следния линк:

Ученици в 7. клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2022 г. (google.com)

Още веднъж обръщам внимание, че с оглед пълния обхват на учениците в задължителна училищна възраст следва да проследите информацията за записаните и незаписани ученици и да направите нужното да ги мотивирате да  продължат образованието си.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО  СОФИЯ-ГРАД