Информация за ученици в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2023 г.

Изх.№ РУО1 – 24194/31.07.2023 г.
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 17:00 ч. на 03.08.2023 г. да попълните информация за учениците в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2023 г. на следния линк:

Ученици в 7. клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2023 г. (google.com)

 

Още веднъж обръщам внимание, че с оглед пълния обхват на учениците в задължителна училищна възраст следва да проследите информацията за записаните и незаписани ученици и да направите нужното да ги мотивирате да  продължат образованието си.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО  СОФИЯ-ГРАД