Информация за ученици в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2020 г.

Изх.№ РУО1-19425/ 27.07.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 29.07.2020 г. да попълните информация за учениците в VII клас, които следва да се явят на поправителни изпити през м. септември 2020 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy37DsET6uQHnbRUBPu7kzsU4Fz5bbmWfLGR6S2S_I486hrw/viewform

Обръщам внимание, че в ИСРМ са публикувани списъци с данни за незаписаните до момента ученици в VIII клас за учебната 2020/ 2021 година. С оглед пълния обхват на учениците в задължителна училищна възраст следва да проследите тази информация и да направите нужното да ги мотивирате да продължат образованието си.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД