Информация за училищата, свързана с кандидатстване за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2023/2024 година

Изх. №РУО1-44491/21.12.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-335/20.12.2022 г., вх. №РУО1-44352/20.12.2022 г., относно кандидатстване на неиновативните и иновативните училища за въвеждане на нова иновация или за разширяване на обхвата на вече прилаганата иновация за учебната 2023/2024 година съгласно Наредба №9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Ви уведомявам следното:

  1. Всички кандидатстващи и одобрени нови проекти влизат в сила за учебната 2023/2024 година.
  2. Неиновативните училища могат да кандидатстват с иновативен проект за включване в Списъка на иновативните училища, като попълнят електронен формуляр в платформата на МОН за иновативните училища http://ischools.bg. Съгласно чл. 71, ал. 1 от Наредба №9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование училищата представят до 31 януари в Министерство на образованието и науката училищен проект за иновации, приет от педагогическия съвет и одобрен от родителите на учениците, включени в проекта, като не е допустимо да кандидатстват по чл. 70, ал. 5 от същата наредба.
  3. Иновативните училища могат:
    • Да подадат проект по реда на чл. 71, ал. 1 от горецитираната наредба, ако иновацията приключва през 2022/2023 учебна година (попълва се електронен формуляр за нов проект за иновация).

Съгласно чл. 71, ал. 2 от Наредба №9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование училищните проекти за иновации са със срок до 4 години, поради което, ако училището е в Списъка на иновативните училища в Република България, съответно за учебните 2019/2020 година, приет с РМС 479/05.08.2019 г., 2020/2021 година, приет с РМС 584/20.08.2020, 2021/2022 година, приет с РМС 523/22.07.2021 г., 2022/2023 година, приет с РМС 601/17.08.2022 г., без значение от одобрените последващи разширения на иновативната дейност през годините, след приключване на учебната 2022/2023 година с изтичане на четиригодишния срок на иновацията следва отново да подаде необходимите документи за кандидатстване за вписване в Списъка на иновативните училища до 31 януари 2023 г. в платформата на МОН за иновативните училища http://ischools.bg.

  • Да подадат документи по чл. 70, ал. 5 от Наредба №9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в допълнение към проекта за иновация по отношение на организацията на обучението, както и по чл. 108, ал. 5, т. 1 от ЗПУО за провеждане на синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо. Горепосоченото допълнение към иновацията е приложимо за четиригодишния срок на одобрената училищна иновация.

В тази връзка, кандидатствалите училища до 10 ноември 2020 година и одобрени проекти по чл. 70, ал. 5 от Наредбата са приложими за периода, в който училищата са вписани в Списъка на иновативните училища, и не се добавя допълнителен срок на действие, който да удължава срока от 4 години.

  • Да представят информация по чл. 74а от Наредба №9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование в Министерство на образованието и науката за променени обстоятелства при изпълнение на училищния иновативен проект, свързани с разширение на обхвата на учениците, квалификацията на учителите и др., в срока за неговото изпълнение, като прилагат протокол с решение от педагогическия съвет и декларации за съгласие от родителите. За тази цел попълват електронен формуляр за разширение на обхвата в електронната платформа http://ischools.bg до 31 януари 2023 година, който е допълнение към основната, одобрена вече иновация и е в рамките на нейния срок.
  1. Възможността за разширяване на обхвата на иновацията не се допуска за училища, за които срокът на одобрената иновация приключва през настоящата 2022/2023 учебна година.
  2. Всички електронни формуляри се попълват в платформа http://ischools.bg до 31 януари 2023 година. Насоките за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища за учебната 2023/2024 година ще бъдат публикувани на платформата за иновативни училища и на сайта на МОН.
  3. Всяко училище осъществява достъп с официалния имейл на училището от домейн edu.mon.bg чрез интегрираната единна система за Вход/Login, като се използва и съответната парола. След успешен вход от основно меню, в системата се избира един от трите типа формуляра, които следва да се попълнят. Уеб формата се попълва съгласно изискванията. Всяко училище, което няма до момента достъп (неиновативно), след успешен вход в платформата избира от основно меню „Формуляри“ Формуляр нов проект за иновация. Формулярите могат да бъдат редактирани многократно, като след всяко попълване се записват промените чрез бутон в горния ляв ъгъл „Запази чернова“. След окончателно попълване на всички полета при кликване върху бутон „Подай формуляр“ на екрана се появява съобщение „Формулярът е подаден успешно“, а потребителят получава уведомителен имейл за успешно подаден формуляр. Платформата не допуска едновременно попълване на един формуляр от множество потребители с един акаунт. Допуска се последователно попълване.

Формуляр за кандидатстване за иновация по чл. 70, ал. 5 от Наредба №9/19.08.2016 г. на МОН за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и Формуляр за разширение на обхвата се попълват само от иновативни училища след успешен вход в системата с официалния имейл на училището от домейн edu.mon.bg чрез интегрираната единна система за Вход/Login, като се използва и съответната парола. След успешен вход от меню „Формуляри“ се избира тип формуляр, който се попълва.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД