Информация относно кандидатстването по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Изх. №РУО1-16884/27.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16563/23.05.2024 г. Ви уведомявам, че с РМС № 295/24.04.2024 г. е одобрена Национална програма „Безопасност на движението по пътищата“. Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерство на образованието и науката (МОН) в секция „Програми и проекти“.

В срок от 27.05.2024 г. до 17.06.2024 г. директорите на училищата и детските градини следва да попълнят онлайн формата за кандидатстване на интернет адрес: https://np.mon.bg.  След тази дата системата няма да допуска подаване на нови проектни предложения.

След одобрение от министъра на образованието и науката крайните списъци на класираните за финансиране по модула детски градини и училища ще бъдат качени на сайта на МОН.

Отчитането се извършва в срок до 01.12.2024 г. чрез онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието https://np.mon.bg, където одобрените за финансиране детски градини и училища прилагат сканирани сключените договори (където е приложимо) и разходооправдателните документи, доказващи изпълнението на дейностите по модула.

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към: Дарина Савова, главен експерт в Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02/9217 674, e-mail: [email protected] и Анета Ботева, главен експерт в Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02/9217 448, e-mail: [email protected].

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД