Информация при разходването на бюджетни средства от държавни и общински институции от системата на предучилищното и училищното образование

Рег. № РУО1-5265/12.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 В изпълнение на писмо № 9105-48/05.02.2021 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с постьпили в Министерството на образованието и науката сигнали за липсата на информация при разходването на бюджетни средства от държавни и общински институции от системата на предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че:

В изпълнение на чл. 290, ал. 3 на Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 9 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование публикуват на интернет страницата си утвърдения бюджет, тримесечните отчети и годишния отчет за изпълнението му.

Бюджетите се публикуват в срок до 10 дни от утвърждаването им от първостепенния разпоредител с бюджет. Тримесечните отчети се публикуват със срок до 5-о число на месеца, следващ месеца на изготвяне на отчета. Годишният отчет се публикува в срок до 10 дни от определения от първостепенния разпоредител с бюджет срок за представянето му.

При липса на собствена интернет страница институциите по ал. 1 подават информацията за публикуване на интернет страницата на първостепенния разпоредител с бюджет.

Съгласно чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорите на институциите предоставят тримесечно, на обществения съвет и на общото събрание на работниците и служителите, информация за изпълнението на бюджета за съответния период.

С чл. 35 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 17.08.2020 г., между социалните партньори са договорени  изискванията към съдържанието на информацията.

Представянето на информацията се организира от директора до един месец след изтичането на всяко тримесечие. За целта директорите писмено информират членовете на обществения съвет и по подходящ начин уведомяват работниците и служителите за времето и мястото на провеждане на общото събрание.

Не по-късно от З работни дни преди провеждането на общото събрание, директорите подготвят и поставят на общодостъпно място в писмен вид, конкретна и ясна информация за изпълнението на делегирания бюджет. В същия срок информацията се изпраща и на обществения съвет. Предоставената писмена информация става неразделна част от протокола от проведеното общо събрание.

В тази връзка и на основание чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование Ви информирам, че РУО – София-град ще осъществява своята контролна дейност относно публикуването на информацията на Вашите уеб сайтове на всяко тримесечие.

   

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД