Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България

Изх. № РУО1- 29377/ 15.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-354/10.10.2019 г. с вх. № РУО 1-29019/10.10.2019 г., приложено Ви изпращам Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанията да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

Приложение: Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД