Календари за учители по информационни технологии и информатика

Изх. № РУО1-1806/12.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1602/11.01.2021 г. Ви уведомявам, че ДЗЗД „Обучение“, съвместно с Асоциацията за развитие на София, реализира проект свързан с медийната грамотност и критично мислене, ориентиран към ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

В рамките на проекта е създаден хартиен календар във формат А3 с банери на перифрази на известни поговорки и сентенции, както и QR кодове към допълнителни ресурси по темата в електронен формат, които могат да се използват от учителите на столичните училища. Разпространението на календара ще стане чрез попълване на заявка от учителите по информационни технологии и информатика, като следва да имате предвид, че за всяко училище е предвиден по един брой. Заявка за календара се подава онлайн чрез попълване на формуляр на адрес:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-g2w13HN2kahF8dFMl4YjoF15Bt6QX1MljYVDDVTya5UMU5EQVpVVVA5NUtPUldVMTRFMVNUTEVOWC4u

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД