Календар със събития на Исторически музей – град Батак, посветени на 145 години от Априлското въстание, 1876 г.

Изх. № РУО1- 4119/03.02.21г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3969/02.02.2021 г., Ви уведомявам, че през 2021 година отбелязваме 145 години от Априлското въстание, 1876 г.  Във връзка с тази годишнина, културни институции, които днес се намират в обхвата на създадения за подготовката на въстанието IV революционен окръг, са разработили календар със събития, посветени на годишнината. Информацията за събитията е оповестена на сайта на Исторически музей – град Батак, който е координатор на дейностите, в рубриката „За Исторически музей – град Батак“, подрубрика „Културен календар“ – https://museumbatak.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД