Кампания за насърчаване на детското четене „Походът на книгите“

Изх. №РУО1-12296/25.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-98/17.03.2022 г. напомням, че кампанията „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерство на образованието и науката, ще се проведе в периода 2-23 април 2022 г.

С цел популяризиране на кампанията сред децата и учениците в горепосочения период могат да се организират и проведат присъствено срещи (ако епидемичната обстановка позволява) с известни на местно или национално ниво творци. Тези срещи могат да се проведат в училище, в библиотека или друго, подходящо за целта място.

Училищата, които желаят да споделят проведените срещи с известни личности, могат да изпратят снимки с кратко резюме на имейла на Геновева Пелова, главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация — [email protected]. Информацията

ще бъде публикувана на Facebook страницата на Асоциация „Българска книга“ и/или на Facebook страницата на Министерство на образованието и науката.

Партньорството с Асоциация „Българска книга“ за провеждането на кампанията „Походът на книгите” е в синхрон с модул „Библиотеките като образователна среда“, който дава възможност за реализиране на съвместни инициативи между училища и обществени библиотеки през учебната година с цел да се създаде интерес и любов към книгата, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот, да се формира отношение към културата като цяло.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД