Кандидатстване по програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията“ на  фондация „Заедно в час“

Изх. №РУО 1-35379/22.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-369/22.10.2021 г. на МОН с вх. №РУО 1-35370/22.10.2021 г. Ви предоставяме информация за регламента за кандидатстване по новата програма „Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията“ на  фондация „Заедно в час“.

Програмата е насочена към ученици от I до XII клас и цели преодоляване на пропуските в знанията и уменията, натрупани през последната учебна година при обучението от разстояние в електронна среда.

По програмата ще се финансират училищни проекти, насочени към:

– преодоляване на езиковата бариера;

– повишаване на академичните резултати;

– повишаване на ангажираността в учебния процес;

– повишаване на ключови умения за комуникация, работа в екип, социално-емоционални умения и др.;

– работа с ученици със специални образователни потребности за пълноценна реализация.

Максималният размер на финансиране за одобрен проект е до 50 000 лв.

Срокът за кандидатстване е до 31 октомври 2021 г., като участието е доброволно.

 

Цялата информация и условията за кандидатстване ще намерите на Програма „Учим заедно“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД