Кандидатстване за стипендия по програмата „С тениска на бала“

Изх. № РУО1-27581/25.09.2019 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД и Български червен кръст – Столична организация с вх. № РУО1-27421/24.09.2019 г., Ви уведомявам, че зрелостници, които отговарят на определени критерии, могат да кандидатстват за стипендия по програмата „С тениска на бала“/#steniskanabala/.

За целта е необходимо собственоръчно попълнено и подписано Заявление по образец, публикувано заедно със списък от допълнително  изисквани документи за кандидатстване на сайта www.steniskanabala.bg.

Заявлението и допълнително изискваните документи за кандидатстване е необходимо незабавно да се изпратят /занесат/ до Български червен кръст – Столична oрганизация.

Регламентът за кандидатстване за стипендия по програмата „С тениска на бала“, Заявление-Декларация, Декларация и списък на Висши учебни заведения /Центрове за професионално образование/ са публикувани на сайта www.steniskanabala.bg.

За допълнителна информация:  „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, гр. София, 1360, бул. „Сливница“, № 444, e-mail-steniskanabala@motopfone;  Български червен кръст – Столична организация, гр. София, 1407, бул. „Джеймс Баучер“, № 76, тел.: 8122822, e-mail [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД