Кандидатстване или номиниране за Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“, връчван от Държавната агенция за закрила на детето

Изх. № РУО 1-25603/23.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 06-00-14#29, вх. № РУО 1-24887/17.09.2020 г., Ви уведомявам, че за трета поредна година Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ ще връчи Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

Основният критерий, по който се присъждат отличителните знаци, е приносът в грижата за децата и за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.

Отличителният знак се връчва за постижения в четири категории:

  1. Устойчиво развитие; 2. Успешна промяна; 3. Значима иновация; 4. Значимо партньорство.

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и читалища.

Всеки кандидат може да кандидатства или да бъде номиниран само в една категория.

За участие в конкурса следва да изпратите формуляр (съответно за кандидатстване или за номиниране), съдържащ данни за номинираната организация/институция, както и мотивите за номинацията. Формулярите са достъпни на сайта на Държавната агенция за закрила на детето – https://sacp.government.bg, като същите са приложени и към писмото.

Към формуляра следва да бъдат представени и доказателства, удостоверяващи постиженията на кандидата – сертификати, снимки, видеоматериали, анализи, препоръки, отзиви и други подходящи документи, доказващи ефективността и устойчивостта на постигнатото въздействие.

Формулярите и съпътстващите документи следва да бъдат изпратени на електронен адрес: [email protected], в срок до 10 ноември 2020 г.

Наградите ще бъдат определени от комисия, ръководена от Председателя на ДАЗД. В комисията ще участват представители на Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.

Наградите се определят в съответствие с предварително разработени критерии по отделните категории, описани в приложения регламент.

Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ ще бъде връчен на специална церемония, за която ще получите допълнително покана.

Приложение:

  1. Регламент на конкурса
  2. Формуляр за кандидатстване
  3. Формуляр за номиниране

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2121/17.09.2020 г.

на началника на РУО – София-град/