Кандидатстване и подбор на участници в Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020

Изх. № РУО1-8765/17.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, №9105-95/ 16.03.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1 – 8610/16.03.2020 г., Ви информирам, че продължава изпълнението на дейностите по Национална програма „Мотивирани учители“, Модул 2.

Модул 2 на НП „Мотивирани учители“ 2020 е изцяло насочен към обучение на действащи учители, които могат да се включат в програмата за придобиване на допълнителна професионална квалификация в зависимост от нуждите на училището, в което преподават.

На официалната страница на МОН в рубриката „Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образованието процедура за кандидатстване и подбор на участниците.

Процедура за подбор по НП “Мотивирани учители“2020 – Модул2:

 1. Кандидатстване:

1.1 Начини за кандидатстване чрез подаване на заявление по образец с приложени копия на документи:

 • директорът на училището изпраща документите на кандидата чрез системата за сигурно електронно връчване;
 • кандидатът подава документите с писмо по официалната електронна поща на РУО – София-град – e-mail: [email protected]
 • в центъра за административно обслужване в РУО – София-град.

Срок за подаване на заявлението с приложените документи  в РУО – София-град – до 31.03.2021 г.

 1. Необходими документи за кандидатстване:

-Диплома за придобита образователно-квалификационна степен /ОКС/ с професионална квалификация „учител по….“, съгласно изискванията в Приложение 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

 • препис извлечение от трудово книжка, доказващ професионален опит;
 • професионална автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • сертификат по Обща европейска езикова рамка, ниво С1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“;
 • подкрепящо писмо от настоящия работодател;
 • декларация за избор на университет.

Моля за Вашето съдействие за информиране и мотивиране на заинтересованите учители.

 

Приложения:

 1. Образец на заявление
 2. Процедура за подбор по НП „Мотивирани учители“ 2020 – Модул 2
 3. Примерен договор по НП „Мотивирани учители“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД