Кандидатстване по модула „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Изх. № РУО1-22867/15.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви, че на официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, в която е включен и Модул „Културните институции като образователна среда“.

Модулът „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2022/2023 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и в първи гимназиален етап на средното образование.

Документите за кандидатстване по модула, публикувани на официалната страница на МОН, се подават в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване в срок до един месец от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката – до 17.06.2022 г. включително.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2500 лв.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД