Кандидатстване по модул „Библиотеките като образователна среда“ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Изх. № РУО1-8845/18.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-98/17.03.2021 г., вх. № РУО 1-8747/17.03.2021 г., Ви уведомявам, че с Решение № 188/05.01.2021 г. на Министерски съвет са одобрени националните програми (НП) за развитие на образованието за 2021 година.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ дава възможност на училища да закупят книги с цел създаване на библиотечен фонд или да обогатят фонда с нова съвременна литература; да създадат неформална уютна читателска среда за учениците, като създадат „кът за четене” в училищната библиотеката и/или извън нея — на територията на училището, позволяваща обособяването на такива пространства; да организират и проведат инициативи в създадения „кът за четене” с цел популяризирането им като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес; да реализират съвместни инициативи с обществена библиотека с цел създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло.

По модула могат да кандидатстват държавни и общински училища в системата на училищното образование на територията на Република България, които не са получили финансиране по модула през учебната 2019 — 2020 г.

Документите за кандидатстване, заедно с придружителното писмо до дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмо на МОН. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо. Училищата кандидатстват с формуляр по образец и приложение, които са достъпни на адрес: http://mon.bg/bg/100930.

Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, които могат да получат, е 100. За един училищен проект са предвидени 6 000 лв., като това е най-високата сумa, която училище може да получи по модула.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок до 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Списъкът с класираните училища ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г.

Ръководител на модул „ Библиотеките като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е Пенка Иванова – директор на Дирекция „Учебници и училищна документация“в МОН.

Лица за контакт:

Геновева Пелова – старши експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 60, email: [email protected];

Тихозар Кръстев – главен експерт в Дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 68, email: [email protected];

Гергана Ночева – специалист в Дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 50, email: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД