Кандидатстване по модул „Библиотеките като образователна среда“ по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Изх. № РУО1-10920/18.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-161/14.05.2020 г., вх. № РУО 1-10567/ 14.05.2020 г., Ви уведомявам, че с Решение № 285/30.04.2020 г. на Министерски съвет са одобрени националните програми (НП) за развитие на образованието за 2020 година.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, е публикувана НП „Осигуряване на съвременна образователна сред“. Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към училищните библиотеки – създаване на библиотечен фонд или обогатяване с нова съвременна литература в училищата с изграден библиотечен фонд, провеждане на инициативи в училищните библиотеки и/или в „кът за четене”, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществена библиотека, и към всички ученици с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.

По модула могат да кандидатстват всички държавни и общински училища, в които се обучават ученици от I до XII клас. Документите за кандидатстване, заедно с придружителното писмо до дирекция „Учебници и училищна документация,“ се подават в деловодството на МОН в 35-дневен срок от датата на изходящия регистрационен номер на писмо на МОН. В случаите, в които документите се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма, важи съответно датата на пощенското клеймо или датата на изпращане. Училищата кандидатстват с формуляр по образец и приложение, които са достъпни на адрес: http://mon.bg/bg/100817.

Екипът за управление на модула, определен със заповед на министъра на образованието и науката, ще разгледа, оцени, класира проектите в срок от 60 дни след крайната дата за подаване на документите и ще представи на министъра на образованието и науката предложение за финансиране на класираните училища. Училищата се класират по низходящ ред, като максималният брой точки, който могат да получат, е 100. Списъкът с класираните училища ще се публикува на интернет страницата на МОН. Дейностите ще се провеждат от 15.09.2020 г. до 30.06.2021 г.

Ръководител на модул „ Библиотеките като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“.

Лица за контакт:

Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 60, email: [email protected];

Мария-Магдалена Миланова – специалист в дирекция „Учебници и училищна документация“, 02/ 817 47 50, email: [email protected];

Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 02/ 817 47 68, email: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД