Кандидатстване по модул „Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за прогимназиален етап на ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти“

Изх. № РУО1 – 18837/19.06.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-151/16.06.2023 г. Ви уведомявам за условията за кандидатстване на училищни екипи по Национална програма „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“ 2023, Модул 3 „ Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за прогимназиален етап на ученици, търсещи или получили закрила, и мигранти“, публикувана на страницата на МОН, рубрика „Програми и проекти“. През 2023 г. по програмата ще бъде разработено учебно помагало по български език като чужд за прогимназиален етап за ученици, търсещи или получили закрила, и мигранти — ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка.

Бенефициенти по модула са училища на територията на Република България, в които се обучават търсещи или получили закрила и мигранти.

При кандидатстване по модула следва да се има предвид следното:

  1. Училищата, в които се обучават търсещи или получили закрила и мигранти, формират авторски екип от специалисти по български език, включително и специалисти, преподаващи български език като чужд от висши и средни училища, и представители на граждански организации, които ще разработват учебното помагало. В екипите може да бъдат включени художник и/или графичен дизайнер, и/или специалист/и по информационни технологии.
  2. До разработване и оценяване се допуска само един проект на учебно помагало. При получени повече от един формуляр за кандидатстване за изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за прогимназиален етап на ученици, търсещи или получили закрила, и мигранти – ниво А2, екипът за управление на модула извършва оценка при определени в програмата критерии.

В случай че две или повече училища, кандидатстващи за разработване на учебното помагало, имат равен брой точки, се взема предвид и исканото финансиране, като за изпълнител се определя училището с по-ниска сума на формирания бюджет.

  1. Директорът на училището бенефициент по модула сключва договори с членовете на екипа, в които изрично е посочено, че авторските права върху резултатите от изпълнението на договора, включително правата за ползване и цялата съпътстваща го документация, принадлежат на МОН, както и че изпълнителите нямат право да ги използват за цели, несвързани с договора, без изричното писмено съгласие на МОН. Договорът с автора/авторите следва да се сключи, след като училището е одобрено за разработване на учебното помагало. Предвид това, че финансиране за разработено учебно помагало се предоставя само за учебно помагало, получило в процеса на оценяване най-малко две положителни оценки от тримата оценители, в договора с авторите следва да се включи и тази клауза.
  2. Срокът за формиране на екип и подаване на формуляр за кандидатстване (приложен към настоящото писмо) в деловодството на МОН е до 30 дни от датата на изходящия регистрационен номер на поканата от МОН до съответните училища. Класирането се извършва от екипа за управление на модула в МОН и се представя за одобрение от министъра на образованието и науката. Училището, чийто авторски екип ще изготви учебното помагало, се публикува на официалната интернет страница на МОН, като класираното училище се уведомява и по електронна поща.
  3. Срокът за разработване и внасяне за оценяване на проект на учебното помагало в деловодството на МОН е до 30.09.2023 г.
  4. Максималната стойност на финансиране от държавния бюджет за разработване на едно учебно помагало е до 30 000 лв.

Конкретната стойност, за която кандидатства училището, се определя от попълнения във формуляра за кандидатстване бюджет, но не повече от 30 000 лева. Финансиране се предоставя само за учебно помагало, получило в процеса на оценяване най-малко две положителни оценки от тримата оценители.

Допустимите разходи по модула са за възнаграждения и за осигурителни и здравноосигурителни вноски съгласно националното законодателство на членовете на авторските колективи, включително и на координатора, осигуряване на средства за провеждане на срещи на авторските колективи пътни, дневни и нощувки, административни разходи.

Лицата за контакт по Модул 3 „Изготвяне на учебно помагало по български език като чужд за прогимназиален етап на ученици, търсещи или получили закрила, и мигранти” са:

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел. 02/9217 437, e-mail: [email protected]

Членове на екипа за управление:

Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел. 02/9217 491, e-mail: [email protected]

Виктория Кирилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел. 02/9217 593, e-mail: [email protected]

Моля да запознаете учителите от повереното Ви училище и при възможност да формирате екип за изработване на това необходимо учебно помагало.

 

Приложения:

  1. Формуляр за кандидатстване.
  2. Технически изисквания, касаещи формата, оформлението и съдържанието, съгласно които да се изготви проектът на учебното помагало.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД